Razlaga povišane presežne smrtnosti od junija 2022 naprej

Peter Malovrh, 25.1.2023

Od junija 2022 v precej evropskih državah opažamo izrazito povišano stopnjo presežne smrtnosti. Pojav nas je vse presenetil. Govori se o mnogih možnih vzrokih, ni pa še natančne znanstvene razlage pojava.

Če podatke prikažemo malo drugače, in na X osi namesto časa prikažemo stopnjo precepljenosti, dobimo naslednji prikaz. Uporabljeno je to orodje.

Opazimo izrazito pozitivno korelacijo med precepljenostjo in presežno smrtnostjo. Se pravi, bolj precepljene države (desna stran grafa) imajo izrazito višjo presežno smrtnost. Izriše se naraščajoča korelacijska linija. Kot rečeno je taka od vključno junija 2022 naprej. Ampak zakaj je tako?

Normalen človek bo rekel, da se bolj umira v državah, kjer so se bolj cepili, in je zato krivo cepljenje oziroma njegovi neraziskani stranski učinki, ki delujejo na dolgi rok. A to je po mojem mnenju manj verjetna hipoteza, ker v tem primeru ne bi obstajale visoko precepljene države (severna polobla) z nizko presežno smrtnostjo od poletja 2022 naprej. Tak primer je Švedska. Poleg tega bi se efekt močneje pokazal že pred poletjem 2022, saj se cepimo že od decembra 2020.

V nadaljevanju podajam hipotezo, ki se po mojem mnenju bolj sklada s podatki iz realnosti.

Hipoteza: mejno zdravi so zaradi cepljenja in ukrepov preživeli epidemijo, umirajo po ukinitvi ukrepov

Zaradi ukrepov je bila dostopnost zdravstva v 2020 in 2021 manjša, opravljene manj diagnostike mejnih primerov, manj zdravljenja skratka. V državah z manj razvitim zdravstvenim sistemom bi načeloma ta problem moral kasneje udariti bolj, kot v tistih z bolj razvitim zdravstvenim sistemom.

Hkrati je bila z ukrepi izničena gripa, RSV in podobni infekti. Mejno zdravi bolniki so bili zato manj na udaru, kar je vpliv v smeri zmanjševanja smrti. Nastajal je imunski dolg, kar bi se načeloma ob odpravi ukrepov kot problem moralo bolj izrazito pokazati v državah z močnejšimi in dlje trajajočimi ukrepi.

Covid je paralelno deloval v ravno nasprotni smeri in povečeval smrti – v manj precepljenih državah bolj, v bolj precepljenih manj. V bolje precepljenih državah je med živo populacijo ostalo več teh mejno zdravih, ki pa zaradi zatrte gripe in ostalih infektov (še) niso bili na udaru.

Covid znanstveno dokazano v določeni meri dolgoročno negativno vpliva na imunski sistem človeka. Ker je tak vpliv izrazitejši v državah, kjer se je covid širil bolj, bi se negativne posledice v smislu višje presežne smrtnosti v teh državah pokazale izraziteje, dejansko pa glede presežne smrtnosti trenutno opažamo ravno obratno sliko.

Z opravo ukrepov so ponovno pričeli krožiti prej izničeni infekti. Zaradi tega in zaradi izrazitega imunskega dolga, pa tudi posledic covida in morda stranskih učinkov cepljenja, so bili že spet najbolj na udaru tisti mejno zdravi ljudje, ki jih je v bolje precepljenih državah relativno več. Zato se je s poletjem 2022 pojavila ta famozna pozitivna korelacija. K tej korelaciji so lahko dodatno prispevali tudi vročinski valovi, ki imajo tudi največ vpliva na mejno zdrave, ki pa jih je po tej hipotezi v bolj precepljenih državah relativno več.

Švedska je imela manj ukrepov, gripa in ostali infekti so se jim pojavili že jeseni 2021, covid je moral tekmovati z njimi, imunskega dolga je bilo bistveno manj, zato so mejno zdravi manj na udaru in imajo tudi od poletja 2022 naprej nizko presežno smrtnost kljub visoki precepljenosti.

Faktorji nesorazmernega povečevanja sedanje presežne smrtnosti v bolj precepljenih državah

– v državah s slabšim zdravstvenim sistemom več problema zaradi takratnega začasnega zmanjšanja dostopnosti
– v bolj precepljenih ostalo več mejno zdravih, ker jih je covid pobral manj
– v državah z močnejšimi in dlje trajajočimi ukrepi večji imunski dolg
– stranski učinki cepljenja

Korelacija naštetih faktorjev s stopnjo precepljenosti

Zmanjšana dostopnost zdravstvenega sistem v času covid epidemije je le delno korelirana s precepljenostjo. Načeloma je bilo v bolj razvitih državah več cepljenja in manj nedostopnosti, se pravi, da je ta faktor v bistvu negativno koreliran s precepljenostjo.

Imunski dolg je le delno koreliran s precepljenostjo. Načeloma bolje precepljene države niso imele po pravilu močnejših in dlje trajajočih ukrepov. Kakšna je bila taka (recimo Avstrija, Italija), kakšna pa tudi ne (Švedska, Danska, VB).

Stranski učinki cepljenja so sicer močno pozitivno korelirani, a primer Švedske negira ta faktor kot glavnega krivca. Švedska ima visoko precepljenost in nizko presežno umrljivost v zadnjem času.

Zaradi cepljenja preživela mejno zdrava populacija v času odsotnosti ostalih infektov je močno pozitivno korelirana s sedanjo povišano stopnjo presežne umrljivosti v bolje precepljenih državah. Grafi govorijo v to smer.

SKLEP

Od naštetih faktorjev povečevanja presežne smrtnosti ravno v bolj precepljenih državah od poletja 2022 naprej se mi zdi dominanten ta, da je v bolj precepljenih državah ostalo živih več mejno zdravih ljudi, ki pa umirajo zdaj, ko spet krožijo vsi znani infekti, in ko imamo zatečeni imunski dolg, zraven pa najbolj ravno pri teh osebah dodajo še vročinski valovi, posledice prebolelih covid okužb … Pri tem se opiram na kumulativno (povprečna od januarja 2020 naprej) presežno smrtnost. Ta je bila v januarju 2022 taka:

Izkazuje se močna negativna korelacija, se pravi višja precepljenost – manj smrti. Korelacijska linija je tu pod kotom 22 stopinj.
Na isti sliki se na “repih” tudi lepo vidi, koliko smrti je v neprecepljenih državah (BUL, ROM) prinesel delta val epidemije.
Naslednja slika pa prikazuje isto stvar v novembru 2022:

Zaradi povišane presežne smrtnosti v bolj precepljenih državah so te države na desni strani grafa na kumulativi pridobile, neprecepljene na levi strani pa izgubile. Naklonski kot korelacijske linije se je v vmesnem času zmanjšal iz približno 22 stopinj na približno 12 stopinj.

Sklepam, da se bo po tej hipotezi ta trend nadaljeval, dokler obstajajo t.i. mejno zdrave osebe, ki so zaradi cepljenja preživele epidemijo, in so sedaj po odpravi ukrepov na udaru. Če pogledam matematično in z zdravo kmečko pametjo, se bo to nadaljevalo do približno vodoravne smeri korelacijske linije, kar bi se poenostavljeno glede na opažen trend moralo zgoditi konec leta 2023.

Ta hipoteza ne samo da nasprotuje tezi o cepljenju kot poglavitnem krivcu za sedanjo povišano smrtnost, ampak celo nasprotno dokazuje, da je trenutna povišana smrtnost v bolj precepljenih državah logičen artefakt uspešnosti izvedenega cepljenja.

Peter Malovrh, 25.1.2023